NAŘÍZENÍ VLÁDY 378/2001 Sb.

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, www.tesydo.cz)

Toto nařízení bylo vydáno 12. září 2001 a účinnosti nabylo 1. ledna 2003. Stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Mezi minimální požadavky kladené na bezpečný provoz tímto nařízením patří:

* zařízení musí být používáno k účelům, ke kterým je určeno a v souladu s provozní dokumentací

* zaměstnavatel musí stanovit bezpečný přístup obsluhy k zařízení a také dostatečný manipulační prostor

* zabezpečeno také musí být přivádění a odvádění všech forem energií a látek, které jsou užívány nebo vyráběny

* zařízení musí být vybaveno zábranou nebo ochranným zařízením

* zařízení musí být montováno, případně demontováno v souladu s návodem

* zaměstnanec musí být chráněn proti dotyku u zařízení s napětím

* zařízení musí být vybaveno ovladačem pro bezpečné úplné a nouzové zastavení zařízení

Zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců

Mezi bezpečnostní požadavky u těchto zařízení patří:

* pevnost

* stabilita

* ochrana zaměstnance proti zachycení, přimáčknutí

* ochrana proti pádu

* vyznačení nosnosti

* skladovat závěsné prostředky tak, aby nedošlo k jejich záměně či poškození

Zařízení pro zdvihání a přemísťování zavěšených břemen

Mezi bezpečnostní požadavky u těchto zařízení patří:

* kontrola a provádění pracovních operací tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví

* ochrana proti sklopení či převrácení zařízení

* přijmutí takových opatření, aby nedošlo ke kolizi břemene s okolními předměty

* dohled na zavěšeným břemenem

* ochrana proti pádu břemene

Pojízdná zařízení

Mezi bezpečnostní požadavky u těchto zařízení patří:

* vhodná ochrana obsluhy před zachycením pojezdovými částmi

* ochrana hnací jednotky před zadřením, zaseknutím

* jedná-li se například o zdvižný vozík, je nutné eliminovat rizika převrácení (např. ochranná konstrukce pro obsluhu, konstrukce bránící převrácení, zádržný systém – připoutání obsluhy)

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů

Mezi bezpečnostní požadavky u těchto zařízení patří:

* bezpečný přístup k obslužným plošinám

* ochrana otvorů uzavřených částí zařízení

* opatření proti spadávání sypkých nákladů

* zamezení vzájemnému blokování centrálního a místního ovládání zařízení

Stabilní skladovací zařízení sypkých hmot

Mezi bezpečnostní požadavky u těchto zařízení patří:

* zamezení přístupu do nebezpečného prostoru

* ochrana před padajícími sypkými hmotami

* ochrana před statickou elektřinou

* zřízení plošin o délce větší než 0,5 m

* zajištění osvětlení a nouzového osvětlení

Použité zdroje: Nařízení vlády č. 308/2001 Sb., kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

O ATZ