ZÁKLADNÍ POJMY A TERMINOLOGIE VE SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, TEPELNÉM DĚLENÍ, TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ A LEPENÍ

ZÁKLADNÍ POJMY A TERMINOLOGIE VE SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, TEPELNÉM DĚLENÍ, TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ A LEPENÍ

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Ing. Pavla Mášová, Ing. Jan Opletal, TESYDO, s.r.o.)

Svařitelnost (ČSN EN ISO 15607, ČSN EN 1011-1 až 8) – je technologická metalurgická vlastnost materiálu vytvářet při použité technologii svařování i při daných technologických podmínkách svarové spoje vyhovující kvality pro dané podmínky jejich namáhání v provozu a dané pracovní podmínky při jejich provozu.

Pájitelnost (ČSN EN 13134) – je technologická vlastnost materiálu vytvářet při použité technologii pájení pájené spoje vyhovující kvality pro dané podmínky jejich namáhání v provozu a dané pracovní podmínky při jejich provozu. Pájený spoj je vytvořen difúzně.

Lepitelnost  (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – je technologická vlastnost materiálu vytvářet při použité technologii lepení  spoje vyhovující kvality pro dané podmínky jejich namáhání v provozu a dané pracovní podmínky při jejich provozu. Lepený spoj je vytvořen adhezně i kohezně mezi lepenými materiály.

Tepelná dělitelnost (tepelná řezatelnost) dle ČSN EN ISO 9013 – je technologická vlastnost materiálu vytvářet při dané technologii tepelného dělení (řezání), za daných parametrů a technologických podmínkách řez požadované kvality.

Tepelná zpracovatelnost (ČSN EN ISO 17663) – je technologická vlastnost materiálu vytvářet při dané technologii tepelného zpracování, za daných parametrů a technologických podmínek požadovanou metalografickou strukturu materiálu požadované kvality.

Druhy svařování (dle ČSN EN ISO 4063) – elektrickým obloukem, plamenem, elektrickým odporem, laserem, elektronovým paprskem, třením, ultrazvukem, výbuchem,  vibrační, elektrostruskové, plazmové, indukční, kovářské, elektroplynové, aluminotermické, slévarenské, tlakové, indukční, svařování v ohni, kovářské svařování.

Druhy pájení (ČSN EN ISO 13585, ČSN EN 13134) – používá se pájení na měkko do 450 ˚C teploty tavení pájky a pájení natvrdo nad 450 ˚C tavení pájky. Pájí se plamenem, elektrickým obloukem, laserem, indukčně, odporově, v peci aj.

Druhy lepení (ČSN EN 923) – lepí se za normální teploty (20˚C), za zvýšené teploty (nad 20˚C), za vysoké teploty (200˚C) a za vysoké teploty a působení vnějšího tlaku.

Druhy tepelného dělení (řezání) dle ČSN EN ISO 9013 – kyslíkem, plazmou, laserem, elektronovým paprskem, vodním paprskem (netepelné) aj.

Druhy tepelného zpracování (ČSN EN ISO 17663) – žíhání, kalení a popouštění, napouštění materiálu, chemicko-tepelné zpracování a tepelně-mechanické zpracování. Je to tepelný (chemicko-tepelný, tepelně-mechanický) proces (ohřevu a ochlazování nebo ohřevu a tváření – válcování) k provedení požadovaných vlastností materiálů, svarových spojů a pájených spojů.

Podmínky svařitelnosti (ČSN EN 1011-1 až 8) – jsou to technologická opatření a zásady, za kterých se materiál základní metalurgicky spojí s přídavným materiálem (drát, elektroda) a dojde k jejich promíšení, za vzniku celistvého svarového spoje bez nepřípustných vad na povrchu i uvnitř svaru.

Podmínky pájitelnosti (ČSN EN 13134) – jsou to technologická opatření a zásady, za kterých se materiál základní a přídavný (pájka) difúzně i adhezně spojí a společně vytvoří celistvý pájený spoj bez nepřípustných vad na povrchu i uvnitř pájeného spoje.

Podmínky tepelného dělení (řezatelnosti) materiálu (ČSN EN ISO 9013) – jsou to technologická opatření a zásady pro vytvoření řezu (dělení) materiálu požadované kvality.

Podmínky tepelného zpracování (ČSN EN ISO 17663) – jsou to technologická opatření a zásady pro vytvoření požadované metalurgické struktury materiálu požadované kvality.

Parametry při svařování (ČSN EN ISO 15609 -1 až 6) – jsou základní proměnné, které mají přímý vliv na metalurgické vytvoření svarového spoje, tj. částečného natavení svarových ploch základního materiálu a roztavení přídavného materiálu i jejich slinutí do svaru. Je to svařovací proud, svařovací napětí, rychlost podávání drátu nebo elektrody, množství ochranné atmosféry, tavidlo, průměr svařovacího drátu nebo elektrody, tloušťka základního materiálu aj.

Technologické podmínky při svařování (ČSN EN 1011-1 až 8) – jsou opatření a zásady, které přispějí k proveditelnosti svaru. Je to svarový úkos, poloha svařování, předehřev, interpass, mezioperační ohřev, dohřev, tepelné zpracování aj.

Parametry při pájení (ČSN EN 13134) – jsou to základní proměnné, které mají přímý vliv na difúzní a adhezní proces při vytvoření pájeného spoje, tj. difúzní a adhezní spojení základního i přídavného materiálu bez jejich metalurgického spojení. Taví se tedy jen přídavný materiál (pájka) za pomocí tavidla, které přispívá k čistotě pájených ploch a lepšímu smáčení pájky na základním materiálu.

Technologické podmínky při pájení (ČSN EN ISO 13585, ČSN EN 13134) – jsou opatření a zásady, které přispějí k proveditelnosti pájeného spoje. Je to tvar pájené plochy (úkos), poloha pájení, předehřev, ohřev, tepelné zpracování aj.

Parametry při lepení (ČSN ISO 4588) –  jsou to základní proměnné, které mají přímý vliv na provedení lepeného spoje, tj. teplota, čistota povrchu, přítlačný tlak aj.

Technologické podmínky při lepení (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – jsou to opatření, při kterých dojde k proveditelnosti lepeného spoje mezi materiály. Je to úprava povrchu (lepené plochy) před lepením, vytvoření tvaru lepených ploch aj.

Parametry při tepelném dělení (řezání) dle ČSN EN ISO 9013 – jsou to základní proměnné, které mají přímý vliv na provedení tepelného řezu, tj. teplota řezacího paprsku, čistota plynů, tlak plynů aj.

Technologické podmínky při tepelném dělení (řezání) dle ČSN EN ISO 9013 – jsou to opatření, při kterých dojde k proveditelnosti řezu v materiálu. Je to teplota, časová výdrž na teplotě, řízené ochlazování, dohřev na předepsané teplotě, ochranná atmosféra pece aj.

Parametry tepelného zpracování (dle ČSN EN ISO 17663) – je to teplota, časová výdrž na teplotě, řízené ochlazování, dohřev na předepsané teplotě, ochranná atmosféra pece, objem pece aj.

Technologické podmínky při tepelném zpracování (ČSN EN ISO 17663) – vyhovující zařízení (pec, polohovadlo, fixační podpěry, měřidla), polohování a fixní stabilizace žíhaného výrobku, rovnoměrné tepelné podmínky v celém objemu pece aj.

Specifikace postupů svařování WPS (ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 až 6) – je to kvalifikovaný, odzkoušený postup, při jehož použití dojde k provedení svaru požadované kvality.

Kvalifikace postupu svařování WPQR (ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15614-1 až 14, aj.) – je to ověřovací postup, při kterém dojde k odzkoušení daného provedeného typu svarového spoje na základě NDT a DT zkoušek svarového spoje a jeho tepelně ovlivněné oblasti (TOO).

Specifikace postupu pájení BPS (ČSN EN 13134) – je to kvalifikovaný odzkoušený postup, při jehož použití dojde k provedení pájeného spoje požadované kvality.

Kvalifikace postupu pájení BPAR (ČSN EN 13134) – je to ověřovací postup, při kterém dojde k odzkoušení daného provedeného typu pájeného spoje na základě NDT a DT zkoušek pájeného spoje a jeho tepelně ovlivněné oblasti (TOO).

Specifikace postupu lepení BoPS (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – je to kvalifikovaný odzkoušený postup, při jehož použití dojde k provedení lepeného spoje požadované kvality.

Kvalifikace postupu lepení BoPQR (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – je to ověřovací postup, při kterém dojde k odzkoušení daného provedeného typu lepeného spoje na základě NDT a DT zkoušek lepeného spoje.

Specifikace postupu tepelného dělení (řezání) dle ČSN EN ISO 9013 – je to kvalifikovaný odzkoušený postup, při jehož použití dojde k provedení tepelného řezu požadované kvality.

Kvalifikace postupu tepelného dělení (řezání) materiálu (ČSN EN ISO 9013) – je to ověřovací postup, při kterém dojde k odzkoušení daného provedeného tepelného řezu na základě NDT a DT zkoušek tepelně děleného materiálu a jeho tepelně ovlivněné oblasti (TOO).

Specifikace postupu tepelného zpracování (ČSN EN ISO 17663) – je to kvalifikovaný odzkoušený postup, při jehož použití dojde k provedení daného tepelného zpracování požadované kvality.

Kvalifikace postupu tepelného zpracování (ČSN EN ISO 17663) – je to ověřovací postup, při kterém dojde k odzkoušení daného provedeného tepelného zpracování na základě NDT a DT zkoušek tepelně zpracovaného materiálu.

Zkoušky svarových spojů NDT a DT (ČSN EN ISO 17635 aj.) – se provádí za účelem zjištění celistvosti svarových spojů a jejich mechanických vlastností.

Zkoušky pájených spojů NDT a DT (ČSN EN 12799, ČSN EN 12797, ČSN EN ISO 18279) –

tyto se provádí za účelem zjištění celistvosti pájených spojů i jejich mechanických vlastností.

Zkoušky lepených spojů NDT a DT (ČSN ISO 4588, ČSN ISO 10365) – se provádí za účelem zjištění celistvosti lepených spojů i jejich mechanických vlastností.

Zkoušky tepelných řezů NDT (ČSN EN ISO 17635) – se provádí za účelem jejich celistvosti a zjištění nepřípustných vad, tvrdosti metodami DT.

Zkoušky materiálu po tepelném zpracování (ČSN EN ISO 17663) – je to zkouška tvrdosti, mikrostruktury, zkoušky celistvosti metodami NDT aj.

Kvalifikace personálu pro svařování (ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4 5, ČSN EN 287-6, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 12732, ČSN EN 13067, ČSN 05 0705) – se provádí za účelem jejich odborné způsobilosti a požadované kvalifikace, praktické dovednosti i zručnosti.

Kvalifikace personálu pro pájení (ČSN EN ISO 13585) – se provádí za účelem jejich odborné způsobilosti a požadované kvalifikace, praktické dovednosti a zručnosti.

Kvalifikace personálu pro lepení (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – se provádí za účelem jejich odborné způsobilosti a požadované kvalifikace, praktické dovednosti a zručnosti.

Kvalifikace personálu pro tepelné dělení (ČSN EN ISO 14732, ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9013) – se provádí za účelem jejich odborné způsobilosti, praktické dovednosti a zručnosti.

Kvalifikace personálu pro tepelné zpracování (ČSN EN ISO 17663) – se provádí za účelem jejich odborné způsobilosti, praktické dovednosti a zručnosti.

Technologičnost svařovaných konstrukcí výrobků (ČSN EN 1011-1 až 8) – je proveditelnost svarových spojů za daných konstrukčních a technologických podmínek.

Technologičnost pájených konstrukcí výrobků (ČSN EN 13134, ČSN EN 14324) – je proveditelnost pájených spojů za daných konstrukčních a technologických podmínek.

Technologičnost lepených konstrukcí výrobků (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – je proveditelnost lepených spojů za daných konstrukčních a technologických podmínek.

Požadavky na dokumentaci svařovaných konstrukcí výrobků (ČSN EN 15607, ČSN EN 1090- 1 až 3) – tato dokumentace má značný vliv na správné provedení svarových spojů na výrobku. Musí se uvádět typy i druhy svarových spojů, kvalita spojů, kontrola i zkoušení spojů.

Požadavky na dokumentaci pájených konstrukcí výrobků (ČSN EN 13134) – dokumentace má značný vliv na proveditelnost pájených spojů na výrobku. Musí se uvádět typy i druhy pájených spojů, kvalita spojů, kontrola i zkoušení spojů.

Požadavky na dokumentaci lepených konstrukcí výrobků (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – dokumentace má značný vliv na proveditelnost lepených spojů na výrobku. Musí se uvádět typy i druhy lepených spojů, kvalita spojů, kontrola i zkoušení spojů.

Požadavky na dokumentaci tepelného dělení materiálů (ČSN EN ISO 17663) – jsou informace a řezný plán pro provedení daného typu tepelného dělení materiálu, včetně používaných (ověřených) parametrů a technologických podmínek i zásad. Je nutno uvést i předpis pro kvalitu řezu (kontrolu) dle ČSN  ISO 9013. Zpracovává se tzv. dělící (řezací plán) k efektivnímu využití celé plochy použitého polotovaru (např. plechu aj.).

Požadavky na dokumentaci tepelného zpracování materiálů (ČSN EN ISO 17663) – jsou informace a diagram teplota – čas pro provedení daného typu tepelného zpracování, včetně používaných (ověřených) parametrů i technologických podmínek a zásad. Je nutno uvést i předpis pro kvalitu tepelného zpracování (kontrolu) dle ČSN EN ISO 17663. Zpracovává se tzv. list kontrol po provedeném tepelném zpracování.

Kvalita svarových spojů (ČSN EN ISO 5817, ČSN EN ISO 10042) – je splnění požadavků na celistvost a pevnost svařovaných výrobků (svarů).

Kvalita pájených spojů (ČSN EN ISO 18279) – je splnění požadavků na celistvost a pevnost pájených výrobků (pájených spojů).

Kvalita lepených spojů (ČSN EN 923, ČSN ISO 4588) – je splnění požadavků na celistvost a pevnost lepených výrobků (lepených spojů).

Kvalita řezných ploch (ČSN ISO 9013) – je dána požadavky na přípustnost vad na řezných plochách a přípustné tvrdosti těchto ploch.

Kvalita tepelně zpracovaných materiálů (ČSN EN ISO 17663) – je dána požadavky na dosaženou metalurgickou strukturu, velikost zrna, tvrdost a celistvost.

Systém kvality výroby a systém řízení kvality při svařování a pájení (ČSN EN ISO 3834-1 až 6) – postupy i systémy provádění svařovaných a pájených výrobků, zajišťující bezpečnost a spolehlivost i životnost výrobků.

Dokumenty kontroly (atesty) základních i přídavných a pomocných materiálů (dle ČSN EN 10204 – 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2) – jsou to dokumenty – protokoly o provedených zkouškách z dané kvality (tavby) základního, přídavného i pomocného materiálu. Uvádí mechanické a  chemické vlastnosti.

Materiálový list základního a přídavného materiálu (dokumenty výrobce) – je přehled vlastností (mechanických, chemických, fyzikálních a technologických) a použitelnosti daného materiálu pro provozní podmínky a provozní (pracovní) prostředí při jeho použití na výrobku. také možnosti technologického zpracování materiálu.

Technický dodací předpis materiálu (TDP výrobku, ČSN, EN, ISO normy) – je návod, jak z daným materiálem zacházet při jeho technologickém zpracování na daný druh výrobku. Uvádí zásady pro jeho praktické využití a použití v provozu na výrobku (provozních podmínkách), včetně pracovního prostředí.

 

 

 

O ATZ