PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRO BEZPEČNÝ VÝROBEK

PLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRO BEZPEČNÝ VÝROBEK

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, Ing. Pavla Mášová, TESYDO, s.r.o.)

 1.  Zpracovat přehled legislativy a technických norem (zákony, nařízení vlády, nařízení evropského Parlamentu a Rady, evropské směrnice, výrobkové a související technické normy)
 2. Zpracovat technické požadavky na daný výrobek – bezpečnost, spolehlivost, životnost i kvalita
 3. Zpracovat technickou dokumentaci a výrobní dokumentaci – sestavný výkres, důležité detailní výkresy, rozpis materiálu nebo kusovník, druhy dokumentů kontroly (atesty), technickou a výpočtovou zprávu
 4. Zpracovat technologickou dokumentaci a výrobní postupy – přehled použitých technologií, technologičnost provedení výrobku, obecný výrobní postup, speciální postupy přípravy a dělení materiálu, tváření, svařování, obrábění, tepelného zpracování, povrchových úprav
 5. Zpracovat požadavky na kvalifikaci personálu – pracovníci marketingu, mistři a vedoucí dílen a provozů, výrobní personál pro obsluhu strojů a zařízení – děliči materiálu, svářeči, tvářeči pro ohýbání a lisování, pracovníci pro tepelné zpracování, obráběči, pracovníci pro povrchové úpravy, montážní pracovníci, kontroloři, svářečští dozoři, pracovníci NDT a DT zkoušení, přejímači – inspektoři a pracovníci, pracovníci expedice, řízení kvality aj.
 6. Zpracovat požadavky na výrobní a zkušební zařízení – soupis potřebných strojů a zařízení, plán revizí i údržby a periodických prohlídek, kalibrace, validace aj.
 7. Získat kvalifikaci a certifikaci na systém řízení výroby a kvality výrobku
 8. Zpracovat požadavky na kooperaci – přehled a zjištění kooperujících firem s vhodným vybavením a zařízením i zavedeným (certifikovaným) systémem řízení výroby a kvality, rovněž i kvalifikovaným personálem
 9. Zpracovat požadavky na kvalitu provedení, kontrolu před zahájením výroby, mezioperační kontrolu, kontrolu po skončení výroby, kontrolní a zkušební dokumentaci – plány kontrol a zkoušek prováděných na hotovém výrobku, svařovací plány, protokoly o dodržené kvalitě, o provedené kontrole a zkoušení aj.
 10. Zpracovat dílenskou montážní dokumentaci – postup dílenské montáže a kontrolní dokumentaci dílenské montáže
 11. Zpracovat montážní dokumentaci pro místo instalace výrobku – postup montáže a kontrolní dokumentaci této montáže
 12. Zpracovat návod na provoz, údržbu a diagnostiku provozu výrobku, kritéria rizik nebezpečí při provozu výrobku a pro bezpečný provoz
 13. Zpracovat prohlášení o shodě (o shodě vlastností) výrobku pro každý výrobek nebo pro skupinu stejných výrobku nebo na sestavu výrobků
 14. Zpracovat předávací dokumentaci k výrobku, sestavě výrobku, ev. technickému nebo technologickému zařízení

Požadavky mohou být rozdílné podle druhu výrobku, právně-technického předpisu, technické normy aj. Je nutné je vždy dodržet z důvodu bezpečného provozu výrobku.

O Lisak