PRO TECHNICKOU PRAXI A BEZPEČNOST VÝROBKŮ NENÍ NIKTERAK DŮLEŽITÁ AKREDITACE

PRO TECHNICKOU PRAXI I BEZPEČNOST VÝROBKŮ NENÍ NIKTERAK DŮLEŽITÁ A NUTNÁ  AKREDITACE, VÝZNAM MÁ JEN CZ AUTORIZACE, CZ OZNÁMENÍ A EU NOTIFIKACE

(Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D., Mgr. Marek Kudělka, František Dolák, D.t., TESYDO, s.r.o.)

Firmy a také fyzické podnikající osoby (živnostníci) často vykonávají svoji činnost bez odpovídající a řádné kvalifikace i odborné způsobilosti.

Správná praxe ukazuje, že dílčí kvalifikace jednotlivých pracovníků je evidentně dostačující bez jakékoli akreditace prováděné soukromými společnostmi, které na ní vydělávají nehorázné finanční prostředky, které se minimálně z 50% nevrací do systému zlepšování kvality a technické úrovně firem (společností) a podnikajících fyzických osob (živnostníků). Taktéž úroveň akreditujících společností na soukromé bázi není valné úrovně, nyní se zcela změnila pouze v „Klondike“ (soustředění značných finančních prostředků v těchto společnostech). Často dochází k poškození akreditačně posuzovaných společností, a to jak jejich dobrého jména, jejich obchodních zájmů, dobrých vztahů s jejich zákazníky, tak i k nabourávání dobře fungujícího systému firmy, horentní placení nulového akreditačního přínosu pro firmu (společnost), vnucování i donucování vystavovat nesmyslné a zbytečné listiny – dokumenty, souhlasu v obchodních smlouvách s účastí akreditačních společností (zástupců) u jejich zákazníků na různých tzv. auditech (posouzeních) i jejich neodborného předvádění se v zákaznických firmách, tj. nízkou odbornou i morální úrovní tzv. posuzovatelů, hraní si na „pověřený úřad, orgán státní moci, úřední osoby s evidentně soukromou visačkou tzv. nepodnikající společnosti (např. typu o.p.s.)“, jednající na tzv. základě Správního řízení (Správního řádu ČR) aj., i obecných akreditačních norem, neprávních interních metodických pravidel MPA, a jiných vymyšlených donucovacích prostředků formou neprávních klauzulí v žádostech o tzv. nepovinnou a dobrovolnou akreditaci, donucování uvádět akreditační společnost v obchodních smlouvách s klienty aj.

Systém řízení kvality a systém řízení výroby (montáže) ve firmě je závislý od kvalifikační úrovně personálu /jednatele, manažerů, pracovníků marketingu, projektantů, konstruktérů (designérů), techniků i technologů, svářečských dozorů, inspektorů, kontrolorů – pracovníků řízení kvality, NDT a DT pracovníků, revizních techniků, svářečů, páječů, svářečských operátorů, pracovníků pro obsluhu výrobních strojů i zařízení, včetně mechanizovaných zařízení, automatů i robotů, pracovníků montáží aj./. Úřady a státní orgány i instituce ČR lehce právně zvládnou se státní zárukou a morálním kreditem akreditační služby, včetně již prováděné autorizace, oznámení i notifikace do EU NANDO. Jejich právní činnost bude pak i se zárukou bez hrozící úplatnosti a záměrného poškozování firem (společností) žádajících o akreditaci k posuzování bezpečných výrobků uváděných na trh a následně i do provozu (certifikaci, inspekci), rovněž i autorizaci, oznámení a notifikaci v EU NANDO.

Kvantitativní a kvalitativní přínos pro firmy má evidentně pouze spolupráce s autorizačními, notifikačními orgány EU (Úřady“), které dávají státní a úřední záruku za svoji činnost s očekávanou účinností pro tyto společnosti, které odborně a efektivně spolupracují s firmami (výrobci, montážními firmami a sdruženími).

Technická i právní praxe jasně ukazuje, že je to tak, jak je výše i dále níže uvedeno!!!

V poslední době dochází stále častěji k soudním řízením u Správního soudu i ostatních soudů ČR a bude probíhat i prostřednictvím soudů EU (v rámci občanského, trestního řízení aj.) k nynějšímu způsobu provádění tzv. akreditace prostřednictvím kdejakých o.p.s. To ukazuje na nezdravý systém, nevhodný jak z hlediska právního, odborného, tak  i morálního, tj. vyčleňujícího se z intervalu dobrých mravů. To má obrovský vliv na další nevhodný image státního systému, který v zoufalství pověřuje takové  o.p.s. společnosti prováděním horentně placené nepovinné a dobrovolné akreditace, tj. neodpovídající úrovni vysokých poplatků za jejich nepřínosné služby, za jejich neprofesionální přístup k žadatelům o akreditaci, za stále vzrůstajícího nebezpečí úplatnosti i následnému poškozování image žádajících firem o tzv. akreditaci podle obecných akreditačních norem (pravidel) a neprávních pravidel – pokynů na úrovni tzv. interních MPA (metodických pokynů).

Správný příklad je nutno si brát z akreditace konkrétních ministerstev a Úřadů ČR, kde právně i profesionálně vše provádí zaměstnanec státu, státní organizace (např. TIČRu pod MPSV ČR, Úřadu ÚNMZ ČR pod MPO, oddělení akreditace pod MŠMT ČR aj.) státem kontrolované a řízené instituce, dávající záruku neúplatnosti a záměrného nepoškozování image firem i společností žádajících o nepovinnou a dobrovolnou tzv. akreditaci.

Soukromé  tzv. společnosti o.p.s. pověřené k činnosti akreditace k certifikaci, inspekci aj. jsou špatným příkladem právně nevhodné i neobhájitelné legislativy, a také nevhodného i nebezpečného i úplatného systému v praxi podnikajících firem!!! Je nutné urychleně změnit zákon a pověřit výše uvedenými činnostmi jen státní instituce a nenechat takto tzv. podnikat kdejaké o.p.s., které se tváří a vystupují jako „úřední osoby, pověřené státní orgány“ poškozující takto image státu i firem (společností), využívajících jejich služeb a státem krytého monopolního postavení kdejakých soukromých společností typu o.p.s.

Evropské Akreditační sdružení EA je sdružením právnických osob na soukromém základě, které využívá známosti úředníků EU i vkládá do různých EU směrnic i EU nařízení neprávní postupy a „Klondike“ bez významného přínosu s čistě partikulárními zájmy. EA se metodicky snaží řídit akreditační společnosti EU a tzv. je evaluačně kontrolovat (posuzovat) za účelem udržení monopolu při jejich činnosti ve státech EU. Což je rovněž nebezpečné pro svobodné podnikání a demokracii v EU. Neboť akreditační činnost prostřednictvím o.p.s. a jiných soukromých subjektů, je evidentně činnost v rozporu s obecným právem i také s dobrými mravy k  firmám, společnostem i občanům EU, ale i ke státu.

 

O ATZ