Novela zákona č. 90 a č. 22

Novela zákona č. 90 a č. 22

(změny v organizaci ÚNMZ)

Ing. Floriánová,

členka představenstva ATZ

Dne 18. 8. 2017 byl zveřejněn v částce 90 Sbírky zákonů ČR zákon č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (1.novela zákona č.90), a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 22). Tento zákon nabývá účinnosti 1. 9. 2017.

Novela zákona č. 90

Adaptace čs. právního řádu na nové přímo účinné právní předpisy EU (lanové dráhy, osobní ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv) – přechod z působnosti zákona č. 22 na zákon č. 90

  • EU prohlášení o shodě se vyhotovuje v českém jazyce a rovněž v jazycích, které požadují členské státy, ve kterých je výrobek uváděn nebo dodáván na trh (ne nutně v úředním jazyce).
  • Do zákona 90 byly rovněž doplněny definice pojmu „uvedení do provozu“ pro účely posuzování shody tlakových zařízení:
  • 43Pro účely posuzování shody se rozumí:
  1. a) sestavou několik tlakových zařízení sestavených výrobcem tak, že představují ucelenou funkční jednotku,
  2. b) uvedením do provozu „první použití tlakového zařízení nebo sestavy jejich uživatelem.“

Novela zákona č. 22

Společně s novelou zákona č. 90 dochází i k významné změně zákona č. 22, v jeho části týkající se zabezpečení tvorby,vydávání a distribuce českých technických norem. Podle této novely zákona č. 22 ÚNMZ má právo zřídit Českou agenturu pro standardizaci jako státní příspěvkovou organizaci, která bude podřízena Úřadu a v jejím čele bude generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává předseda Úřadu. Agentura bude oprávněna vybírat úplatu za odborné činnosti, jež vykonává. Výše úplaty bude stanovena v ceníku, vydaným ve  Věstníku Úřadu.

Pravděpodobné datum vzniku České agentury pro standardizaci je 1. leden 2018.

 

Do 31. 12. 2008 zabezpečoval tvorbu českých technických norem Český normalizační institut, který byl rovněž příspěvkovou organizací Úřadu. Po jeho zrušení jeho povinnosti přešly přímo na Úřad.

 

 

V Praze dne 18. 9. 2017

O ATZ