Novinky a problematika dvou svářeckých norem EN 287-1 a nové ISO EN 9606-1

Poslední aktuální informace k normě ČSN EN ISO 9606-1  zde iso9606-1.

Problematická informace 

Vzhledem k množícím se dotazům k certifikaci osob, které mohou vykonávat činnosti pro účely směrnice č. 97/23/ES, resp. NV č. 26/2003, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „PED“) a také s ohledem na uvádění odkazu na PED a dalších náležitostí osobních certifikátů vydávaných akreditovanými subjekty nebo notifikovanými osobami (NO) nebo uznanými nezávislými organizacemi (UNO) bylo formulováno toto stanovisko.

1)      Certifikáty s odkazem na akreditaci musí být vydány akreditovaným subjektem a poskytovat jednoznačné a nezavádějící informace a musí být vydávány v rozsahu udělené akreditace a v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17024:2013.

2)      Certifikáty vydávané pro potřeby PED (odkazující se na tuto směrnici resp. na NV)  musí být vydány notifikovanými osobami (NO) nebo uznanými nezávislými organizacemi (UNO) a být v souladu s požadavky příslušné normy. Potvrzení o splnění podmínek PED může být na certifikátu podle bodu 1.

3)      Vždy musí být jednoznačné, kdo je vlastníkem certifikátu a i to, kdo je za vydaný certifikát a na něm obsažené údaje je odpovědný (např. tedy kdo může certifikát pozastavit nebo zrušit a v jakém rozsahu).

4)      Od listopadu se pro certifikaci použije norma ČSN EN 287-1, a to pokud odkaz na ní bude stále zveřejněn z OJEU. To, že bude v té době již neplatná, není rozhodující, lze ji pak nadále za uvedení podmínky používat pro prokázání požadavků směrnice 97/23/EC pro tlaková zařízení, pro které poskytuje presumpci shody.

 

5)      Pokud by odkaz na EN 287-1 byl v OJEU stažen, odsouhlasování pracovníků bude probíhat přímo dle NV č. 26/2003 Sb., a to konkrétně podle přílohy č. 1 a odst. 3.1.2, která popisuje nutné podmínky pro odsouhlasování pracovníků. Pro účely tohoto odsouhlasení, pokud neexistují harmonizované normy (vyhlášené v OJEU), musí notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace provést jim rovnocenné přezkoumání a zkoušky anebo je musí dát provést. Domníváme se však, že odkaz na ČSN EN 287-1 bude v OJEU uveřejněn až do dokončení revize EN ISO 9606-1 a tudíž by neměl vzniknout problém s certifikací.

 

Pokud neexistují harmonizované normy (vyhlášené v OJEU), musí notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace provést jim rovnocenné přezkoumání a zkoušky anebo je musí dát provést. V případě normy EN ISO 9606-1, může notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace provést jim rovnocenné přezkoumání a tudíž by splnila základní bezpečnostní požadavky, dle směrnice 97/23/EC pro talková zařízení. Certifikát splňuje základní bezpečnostní podmínky, nikoliv presumpci shody, jako v případě harmonizované normy EN 287-1. Notifikovaná osoba nebo uznaná nezávislá organizace nesmí bod 9.3. c

 

O ATZ