Vyhláška, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

262/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 14. července 2000,
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
ve znění vyhlášek č. 344/2002 Sb., č. 229/2010 Sb. a č. 125/2015 Sb.

Ke stažení zde xxx

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 2, 3 a 9, § 8 odst. 2 a 5, § 9 odst. 1 a 2,
Postup při schvalování typu stanovených měřidel

§ 1

(K § 6 zákona)

(1) Žádost o schválení typu pracovního měřidla stanoveného (dále jen „stanovené měřidlo“) podávaná u Českého metrologického institutu (dále jen „Institut“) obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c) název stanoveného měřidla a jeho použití,
d) údaje o deklarovaných metrologických parametrech,
e) další náležitosti, pokud jsou obsaženy ve vyhláškách ministerstva, kterými se stanoví požadavky na jednotlivé druhy stanovených měřidel.

(2) Žádost se doplňuje o dokumenty, které jsou nutné pro provedení technické zkoušky a její vyhodnocení. Jedná se o popis
a) konstrukce a činnosti,
b) ochranného opatření zajišťujícího správnou činnost,
c) prvků pro ovládání a nastavení,
d) navrhovaného umístění úředních značek,
e) nákresy obecného uspořádání, a kde je třeba, i podrobné nákresy důležitých částí,
f) schematický nákres znázorňující principy činnosti, a kde je třeba, také fotografii.

(3) Na výzvu Institutu doloží žadatel dokumenty týkající se předchozích certifikátů, případně certifikátů vydaných metrologickým orgánem země výrobce.
§ 2

(1) Institut posuzuje dokumenty a provádí zkoušku metrologických vlastností daného typu stanoveného měřidla nebo pomocného zařízení ve svých laboratořích, v jím schválených laboratořích, v prostorách výrobce anebo v místě dodávky nebo instalace stanoveného měřidla.

(2) Institut zjišťuje další potřebné údaje, stanoví počet a způsob výběru vzorků stanovených měřidel, místo a termín zahájení zkoušek.

(3) Zkouška se týká celé činnosti daného typu stanoveného měřidla za normálních podmínek použití, za nichž si musí stanovené měřidlo uchovat požadované metrologické vlastnosti.

(4) Vzorky stanovených měřidel se po provedení zkoušek vracejí žadateli, pokud není dohodnuto jinak. Vzorky se vracejí ve stavu, v jakém jsou po zkouškách. Institut může požadovat, aby žadatel zajistil uložení vzorku měřidla, který byl posuzován při schvalování typu měřidla, po dobu platnosti certifikátu o schválení typu (dále jen „certifikát“).
§ 3

Náležitosti certifikátu a značky schválení typu
(K § 6 odst. 3 zákona)

(1) O schválení typu vydá Institut certifikát, který obsahuje
a) výrok o schválení typu stanoveného měřidla,
b) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
c) údaje o stanoveném měřidle (název, typ, výrobce),
d) značku schválení typu a určení její velikosti,
e) dobu platnosti certifikátu,
f) úřední razítko a podpis oprávněné osoby s uvedením jejího příjmení, jména a funkce,
g) určení místa pro umístění úřední značky na stanoveném měřidle.

(2) Přílohou certifikátu je protokol o technické zkoušce, který obsahuje výsledky přezkoušení daného typu doplněné o popisy, nákresy a schémata nutné pro identifikaci typu a objasnění jeho funkce.

(3) Podobu značky schválení typu na měřidle stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.

(4) Značka schválení typu se umísťuje přímo na stanoveném měřidle. U stanovených měřidel, u nichž není umístění značky schválení typu technicky proveditelné nebo není účelné, se tato skutečnost uvede v certifikátu.
§ 4

Omezení schválení typu
(K § 6 odst. 9 zákona)

V certifikátu mohou být stanovena následující omezení:
a) omezení doby platnosti na dobu kratší než deset let,
b) omezení počtu stanovených měřidel, příslušného schváleného typu,
c) omezení použití stanovených měřidel.
§ 5

Postup při ověřování
(K § 9 odst. 2 zákona)

(1) Místem pro uplatnění požadavku na ověření stanoveného měřidla je buď územně příslušné pracoviště Institutu, nebo autorizované metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno. Požadavky na ověření pro následující rok je třeba uplatnit do 31. prosince roku předcházejícího, výjimečně do 60 dnů před uplynutím doby platnosti ověření. Požadavek na ověření nového nebo opraveného stanoveného měřidla se uplatňuje po jeho dodání a instalaci nebo po provedené opravě. Při zániku platnosti ověření podle § 7 odst. 2 písm. b) až e) se požadavek na ověření uplatňuje po zániku platnosti, případně po provedené opravě.

(2) Institut nebo metrologické středisko, které je pro požadovaný výkon autorizováno, určí místo, kde se ověřování stanovených měřidel provádí, což je zejména vlastní laboratoř Institutu nebo místo instalace stanovených měřidel; dále může v případech, kdy je to účelné, stanovit hromadné ověřování, při kterém se využívá vyhodnocení výsledků výběru ověřovaných stanovených měřidel na základě statistických metod.
§ 6

Úřední značky
(K § 9 odst. 2 zákona)

(1) Ověření stanoveného měřidla se potvrdí opatřením stanoveného měřidla úřední značkou na místech určených v certifikátu stanoveného měřidla nebo vydáním ověřovacího listu.

(2) Základem úřední značky je symbol dvouocasého lva, doplněný písmeny „CM“ přidělenými Institutu, nebo písmeny „K“ nebo „CZK“ přidělenými autorizovaným metrologickým střediskům. Právní význam těchto úředních značek je rovnocenný. Úřední značky jsou dále doplněny evidenčním číslem, písmenným označením nebo přídavnou značkou ověřujícího pracoviště, které přiděluje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“). U úředních značek Institutu provedených jako samolepicí štítek může být místo čísla organizační jednotky Institutu připojen identifikační kód úřední značky. U stanovených měřidel, která podléhají následnému ověřování, je úřední značka doplněna posledním dvojčíslím roku, v němž bylo ověření provedeno.

(3) V případech, kdy je pro daný typ stanoveného měřidla certifikátem stanoveno umístění více než dvou úředních značek, je při schválení typu určena hlavní úřední značka, která je rozhodující pro určení roku ověření stanoveného měřidla.

(4) Úřední značky umísťované na stanoveném měřidle jsou provedeny jako
a) závěsná plomba s úřední značkou na lícní straně a s posledním dvojčíslím letopočtu ověření na rubové straně,
b) samolepicí štítek,
c) vyražení, vypálení, leptání, potisk apod., nebo
d) označení jiným způsobem schváleným Úřadem.

(5) Značka stanovená touto vyhláškou jako úřední značka musí být čitelná a nesmí být použita jinými než oprávněnými subjekty a pro jiné účely než pro ověření stanoveného měřidla. Pokud z technických důvodů hrozí snížená čitelnost úřední značky uvedené v odstavci 2, upraví ji Úřad do jiné podoby.

(6) Náležitosti ověřovacího listu a grafickou podobu úředních značek stanovují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce.
§ 7

Doba platnosti ověření
(K § 9 odst. 1 zákona)

(1) Doba platnosti ověření stanoveného měřidla stanovená zvláštním právním předpisem 1) se počítá od začátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž bylo ověření stanoveného měřidla provedeno. U stanovených měřidel a certifikovaných referenčních materiálů, pro něž se vystavuje ověřovací list nebo certifikát, se doba platnosti počítá ode dne vydání ověřovacího listu nebo certifikátu.

(2) Platnost ověření stanoveného měřidla zaniká, jestliže
a) uplynula doba platnosti jeho ověření,
b) byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti,
c) stanovené měřidlo bylo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření,
d) byla znehodnocena, popřípadě odstraněna úřední značka, nebo
e) je zjevné, že i při neporušeném ověření stanoveného měřidla ztratilo toto stanovené měřidlo požadované metrologické vlastnosti,
f) bylo i při neporušeném ověření změněno místo používání stanoveného měřidla v případě, kde to stanoví certifikát o schválení typu měřidla nebo opatření obecné povahy.

——————————————————————
1) Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
§ 8

Certifikace referenčních materiálů
(K § 8 zákona)

(1) Certifikovaný referenční materiál se uvádí na trh se správným a jednoznačným označením a s certifikátem referenčního materiálu. Certifikovaným referenčním materiálem je i dovezený referenční materiál, který byl certifikován v zahraničí příslušnou mezinárodní organizací nebo certifikačním orgánem jiného státu.

(2) Žadatel o certifikaci referenčního materiálu předloží Institutu nebo autorizovanému metrologickému středisku žádost o certifikaci, která obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) identifikační údaje o výrobci, pokud není současně žadatelem,
c) popis účelu použití referenčního materiálu,
d) technický projekt,
e) výsledky vlastních zkoušek a výsledky mezilaboratorního porovnávání vlastností, které mají být certifikovány, pokud jsou k dispozici,
f) výsledky předešlé certifikace referenčního materiálu, certifikát systému jakosti výrobce referenčního materiálu, pokud tento existuje a případně další dokumenty, které mohou sloužit k prokázání shody referenčního materiálu s požadavky na certifikovaný referenční materiál.

(3) Institut nebo autorizované metrologické středisko na základě žádosti výrobce nebo dovozce referenčního materiálu provede zkoušky a měření referenčního materiálu ve vlastních laboratořích, popřípadě zadá jejich provedení v jiných způsobilých laboratořích, zjištění dalších potřebných údajů, vyhodnocení výsledků a výpočet certifikované hodnoty, posouzení systému jakosti výrobce referenčního materiálu a vypracování závěrečného protokolu o certifikaci referenčního materiálu.

(4) Pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 2 a 4, Institut nebo autorizované metrologické středisko vydá certifikát certifikovaného referenčního materiálu. Certifikát certifikovaného referenčního materiálu je dokument udávající jednu nebo více hodnot vlastností a jejich nejistot a potvrzující, že byly dodrženy nezbytné postupy k potvrzení platnosti a návaznosti. Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.

(5) Institut nebo autorizované metrologické středisko provádějící certifikaci referenčního materiálu jsou oprávněny provádět u žadatele o certifikaci referenčního materiálu kontroly, zda jsou dodržovány podmínky podle vydaného certifikátu certifikovaného referenčního materiálu.
§ 9

Autorizace metrologických středisek
(K § 16 odst. 1 zákona)

(1) Žádost o autorizaci k ověřování stanovených měřidel nebo k certifikaci referenčních materiálů se předkládá Úřadu. Žádost obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) metrologickou činnost, která má být předmětem autorizace, a technickou specifikaci předmětných stanovených měřidel nebo certifikovaných referenčních materiálů, včetně soupisu metodik výkonů, pro které je autorizace požadována,
c) seznam etalonů a etalonážního zařízení a dalšího technického vybavení s uvedením příslušných parametrů,
d) specifikaci provozních a prostorových podmínek včetně umístění příslušného pracoviště,
e) doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost podle podmínek stanovených Úřadem.

(2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci metrologického střediska, pokud žadatel splňuje tyto podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) je vybaven etalony a dalším zařízením potřebným k provádění příslušných technických a administrativních úkonů,
c) má zaměstnance způsobilé k úkonům v rozsahu autorizace s odpovídajícími znalostmi a schopnostmi,
d) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit výsledky metrologické činnosti, která je předmětem autorizace; v případě autorizace k následnému ověřování stanovených měřidel ověřovaných na místě používání a zároveň určených pro stanovení množství při přímém prodeji veřejnosti nesmí být autorizovaný subjekt uživatelem, výrobcem, opravcem, dovozcem ani distributorem těchto měřidel a
e) prokázal metrologickou, technickou a personální způsobilost k ověřování stanovených měřidel předložením k tomu zákonem stanovených osvědčení nebo osvědčení o akreditaci.

(3) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci a přidělí autorizovanému metrologickému středisku úřední značku ověření stanoveného měřidla. V podmínkách autorizace kromě základních požadavků a povinností stanoví zejména
a) rozsah metrologické činnosti v rámci autorizace,
b) specifikaci etalonů a dalšího přístrojového vybavení, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,
c) metodiky ověřování stanovených měřidel nebo certifikace certifikovaných referenčních materiálů ve vztahu k předmětu a rozsahu autorizace,
d) seznam zaměstnanců zabezpečujících metrologickou činnost v rozsahu autorizace.
§ 10

Registrace subjektů opravujících nebo provádějících montáž stanovených měřidel

(1) Žádost o registraci pro opravy a montáž stanovených měřidel se předkládá Institutu. Žádost obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) předmět činnosti (oprava, montáž),
c) věcnou specifikaci stanovených měřidel, která jsou předmětem registrované činnosti, se zajištěním jejich metrologické návaznosti,
d) specifikaci ostatních technických, personálních a prostorových podmínek pro provádění úkonů v rozsahu registrace,
e) jméno zaměstnance odpovědného za činnost v rozsahu registrace.
§ 11

Podmínky pro registraci a osvědčení o registraci
(K § 19 zákona)

(1) Institut provede registraci a vydá osvědčení o registraci, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) má technické vybavení pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,
c) má zpracované postupy pro zajištění návaznosti stanovených měřidel, která jsou předmětem registrace,
d) prokáže odbornou způsobilost zaměstnanců pro kvalifikované provádění činností, které jsou předmětem registrace (vyučení v oboru, zaškolení u výrobce),
e) určí zaměstnance odpovědného za činnosti prováděné v rámci registrace, včetně příslušných pravomocí.

(2) Součástí osvědčení o registraci jsou podmínky, které je povinen registrovaný subjekt při provádění činností v rozsahu registrace dodržovat. Plnění těchto podmínek se považuje za důvod provedené registrace.
§ 12

zrušen
§ 13

Náležitosti žádosti o autorizaci k úřednímu měření
a podmínky pro autorizaci
(K § 21 zákona)

(1) Žádost o autorizaci k výkonu úředního měření se předkládá Úřadu a obsahuje
a) identifikační údaje o žadateli (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
b) obor nebo obory měření, včetně měřicích rozsahů a dosahovaných nejistot měření, které mají být předmětem autorizace k výkonu úředního měření,
c) seznam a metrologické parametry měřidel určených k provádění úředního měření,
d) seznam normativně technické dokumentace vztahující se k příslušnému měření,
e) certifikát o odborné způsobilosti úředního měřiče vydaný akreditovaným certifikačním orgánem nebo osvědčení o odborné způsobilosti úředního měřiče vydané Úřadem,
f) zákonem předepsané osvědčení o technické a metrologické způsobilosti,
g) důvody, pro něž je udělení autorizace vyžadováno,
h) doklady způsobilosti, pokud jsou pro daný obor měření vyžadovány jinými právními předpisy.

(2) Úřad při udělení autorizace vydá rozhodnutí o autorizaci s vymezením předmětu autorizace. Úřad je oprávněn autorizaci omezit stanovením doby platnosti nebo i jinak.

(3) Autorizaci k výkonu úředního měření lze udělit, jestliže žadatel splňuje následující podmínky:
a) je právnickou osobou nebo fyzickou osobou, která je podnikatelem,
b) vlastní měřidla nezbytná k úřednímu měření nebo má smluvně zajištěnu jejich dostupnost a prokáže jejich metrologickou návaznost,
c) doloží postupy pro jednotlivé druhy měření, které jsou předmětem autorizace,
d) doloží osvědčení o technické a metrologické způsobilosti k výkonu úředního měření,
e) doloží odbornou způsobilost osvědčením o odborné způsobilosti úředního měřiče podle podmínek stanovených Úřadem.

(4) Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření jsou uvedeny v příloze č. 9.
§ 14

Symbol „e“ a náležitosti osvědčení o metrologické
kontrole hotově baleného zboží

K provedení § 9a zákona je v příloze č. 6 k této vyhlášce stanovena grafická podoba symbolu „e“ a v příloze č. 7 k této vyhlášce náležitosti osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží a náležitosti osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.
§ 14a

Náležitosti osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla a náležitosti zkušebního protokolu
(K § 11a odst. 2)

(1) Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla musí obsahovat:
a) název „Osvědčení o přezkoušení stanoveného měřidla“,
b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal,
c) číslo osvědčení,
d) počet stran osvědčení a jeho příloh,
e) datum vydání,
f) identifikační údaje žadatele o přezkoušení stanoveného měřidla,
g) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ měřidla, výrobní číslo, nebo další identifikační označení,
h) výrok o výsledku přezkoušení stanoveného měřidla včetně výroku o shodě se stanovenými požadavky a identifikace použitého kriteriálního předpisu,
i) výrok o platnosti nebo neplatnosti ověření stanoveného měřidla, v případě neplatnosti ověření důvody neplatnosti,
j) datum a místo provedení přezkoušení,
k) identifikační číslo zkušebního protokolu,
l) prohlášení, že osvědčení o přezkoušení a zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožovány jinak než celé a
m) podpis odpovědného zaměstnance a razítko Institutu nebo subjektu, který osvědčení vydal.

(2) Přílohou osvědčení o přezkoušení je zkušební protokol, který má tyto náležitosti:
a) název „Zkušební protokol“,
b) identifikační údaje Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol vydal,
c) číslo zkušebního protokolu,
d) celkový počet stran zkušebního protokolu,
e) datum vydání zkušebního protokolu,
f) identifikační údaje stanoveného měřidla, a to název (druh), výrobce, typ, výrobní číslo, popřípadě další údaje (například měřicí rozsah),
g) identifikační údaje dokumentu, který byl aplikován jako předpis stanovující metrologické a technické požadavky na měřidlo a metodu zkoušení pro přezkoušení, případně i identifikační údaje pracovního postupu použitého pro přezkoušení,
h) výsledky vnější prohlídky včetně posouzení stanovených označení, která mají být umístěna na stanoveném měřidle, a posouzení, zda stanovené měřidlo je způsobilé k technické zkoušce; pokud není způsobilé, důvody nezpůsobilosti tohoto měřidla,
i) datum a místo provedení přezkoušení,
j) prohlášení, že zkušební protokol nesmí být bez písemného souhlasu toho, kdo jej vydal, rozmnožován jinak než celý a
k) jméno a podpis osoby, která provedla zkoušku, razítko Institutu nebo subjektu, který zkušební protokol vydal.

(3) Pokud je měřidlo způsobilé k technické zkoušce, zkušební protokol obsahuje dále tyto údaje:
a) údaje o podmínkách, při kterých bylo přezkoušení provedeno,
b) identifikační údaje použitých etalonů a údaje o jejich platné metrologické návaznosti (číslo kalibračního listu),
c) výsledky přezkoušení stanoveného měřidla včetně přehledu naměřených hodnot a vyhodnocení chyb přezkušovaného měřidla,
d) údaj o počátečním a konečném stavu hodnoty měřené veličiny přezkušovaného měřidla, pokud to měřidlo umožňuje.
§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.
2. Vyhláška č. 231/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii.
§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.+)
Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.

—————-
+) 17.8.2000

 

——————————————————————

Příloha č. 1
Značka schválení typu stanoveného měřidla

Obrázek – Značka

 

Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

YY            poslední dvojčíslí roku schválení
ZZZZ          pořadové číslo certifikátu schválení typu
XXX           trojčíslí oboru a to podle následujícího seznamu číselných označení oborů

měření:

délka
111           délková měřidla
113           měřidla odchylek tvaru
114           měřidla úhlu
115           měřidla plochy
116           taxametry
118           kontrolní síta

hmotnost
121           závaží
122           pákové váhy
123           běhounové váhy
124           sklonné váhy
125           kombinované váhy
126           dávkovací váhy
127           pásové váhy
128           elektronické a speciální váhy
129           obilní zkoušeče

objem
131           odměrné nádoby
132           nádrže a sudy
134           hustoměry
135           viskozimetry

průtok
141           objemová průtočná měřidla
142           měřidla protečeného množství vody
143           měřidla protečeného množství plynu
144           analyzátory plynů

stroje na zkoušení materiálů
151           trhací stroje a lisy
152           kyvadlová kladiva
153           tvrdoměry

rychlost
161           otáčkoměry
162           měřiče rychlosti

tlak
171           barometry
172           tonometry
174           měřiče tlaku v pneumatikách motorových vozidel

akustika
181           audiometry, zvukoměry

proud, napětí, výkon
212           měřící transformátory

elektrická práce
221           elektroměry

kalorimetrie
311           kalorimetrická počitadla měřičů tepla

termometrie
321           teploměry
322           pyrometry

konduktometrie
331           konduktometry

hygrometrie
341           vlhkoměry

geometrická optika
421           refraktometry

ionizující záření
441           měřiče aktivit a dávek
442           měřidla objemové aktivity radonu
——————————————————————

Příloha č. 2
Náležitosti ověřovacího listu

Ověřovací list sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle druhu ověřeného stanoveného měřidla.

Ověřovací list obsahuje:
a) identifikační údaje o subjektu, který ověřovací list vydal,
b) číslo ověřovacího listu
c) počet stran ověřovacího listu,
d) datum vydání,
e) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který ověřovací list vydal,
f) úřední razítko,
g) identifikační údaje o vlastníku stanoveného měřidla
h) identifikace stanoveného měřidla (název, výrobce, typ, výrobní číslo, měřicí rozsah, rok výroby, příp. další údaje),
i) údaje o použitých etalonech (název, výrobní číslo, prohlášení o metrologické návaznosti na státní etalony),
j) seznam předpisů včetně nenormalizovaných metod, podle kterých byla provedena zkouška a její vyhodnocení,
k) údaje o odchylkách, doplňcích nebo výjimkách z měřicích metodik, příp. další informace, které se vztahují k ověření
l) podmínky měření, (např. teplota, rel. vlhkost, tlak),
m) výrok o výsledku zkoušek  stanovené měřidlo vyhovuje požadavkům příslušných předpisů včetně uvedení příslušných předpisů,
n) údaje o umístění úředních značek ověření stanoveného měřidla s odvoláním na certifikát schválení typu,
o) údaje o době platnosti ověření s uvedením případů zániku platnosti ověření,
p) jméno o podpis zaměstnance, který provedl ověření,
q) datum zkoušky,
r) prohlášení, že ověřovací list nesmí být bez písemného souhlasu ověřující laboratoře rozmnožován jinak než celý.
——————————————————————

Příloha č. 3
1. Úřední značka pro Institut

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo oblastní inspektorátu Českého metrologického institutu
2. Úřední značka pro autorizovaná
metrologická střediska

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného metrologického střediska

Poznámka: značku K X na obr. ve vodorovné poloze lze alternativně znázornit zaobleně a umístit ve spodní části kruhu soustředěného s okrajem. Značku lze po souhlasu Úřadu doplnit o další ochranné prvky proti zneužití.
3. Úřední značka pro autorizovaná
metrologická střediska, která ověřují tachografy

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného metrologického střediska
4. Značka posledního dvojčíslí roku ověření
stanoveného měřidla jako součást úřední značky

Obrázek – Značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.
5.1. Úřední značka pro Institut
(provedení jako samolepicí štítek) 1. alternativa

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo oblastní inspektorátu Českého metrologického institutu
00            poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
5.2. Úřední značka s připojeným identifikačním kódem a posledním dvojčíslím roku pro Institut
(provedení jako samolepicí štítek)
2. alternativa

Obrázek – Úřední značka
YY ………. poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
XXXXXXX ….. identifikační kód úřední značky

Úřední značky mohou mít tyto rozměry: (14 x 10) mm nebo (18 x 11,5) mm nebo (34 x 17,5) mm.
6. Úřední značka pro autorizovaná
metrologická střediska (provedení jako samolepicí štítek)

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného metrologického střediska
00            poslední dvojčíslí roku ověření stanoveného měřidla
7. Úřední značka pro autorizovaná
metrologická střediska ověřující tachografy
(provedení jako samolepicí štítek)

Obrázek – Úřední značka
Mřížka není součástí značky. Slouží jako pomůcka k rozměrovému určení značky.

X             evidenční číslo nebo písemný symbol autorizovaného metrologického střediska
——————————————————————

Příloha č. 4
Náležitosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu

Certifikát certifikovaného referenčního materiálu sestává z titulního listu a dalších listů v rozsahu podle počtu certifikovaných hodnot.

Certifikát certifikovaného referenčního materiálu obsahuje:
a) identifikační údaje o subjektu, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vydal,
b) název certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
c) číslo certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
d) počet stran certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
e) datum vydání a doba platnosti certifikátu certifikovaného referenčního materiálu,
f) podpis odpovědného zaměstnance subjektu, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vydal,
g) úřední razítko Institutu nebo autorizovaného metrologického střediska, nebo případně razítko akreditovaného výrobce certifikovaného referenčního materiálu,
h) název certifikovaného referenčního materiálu,
i) výrobce, kód a číslo dávky certifikovaného referenčního materiálu,
j) popis certifikovaného referenčního materiálu,
k) účel použití, určení certifikovaného referenčního materiálu,
l) podmínky pro správné používání certifikovaného referenčního materiálu včetně údajů o rizikovém stavu,
m) úroveň homogenity certifikovaného referenčního materiálu,
n) certifikované hodnoty a jejich nejistoty,
o) návaznost realizace jednotek, ve kterých jsou vyjadřovány hodnoty certifikovaného referenčního materiálu,
p) metody použité ke stanovení hodnot certifikovaného referenčního materiálu,
q) seznam participujících laboratoří,
r) stabilita certifikovaného referenčního materiálu,
s) jméno a podpis zaměstnance, který certifikát certifikovaného referenčního materiálu vypracoval,
t) datum certifikace certifikovaného referenčního materiálu.
——————————————————————

Příloha č. 5
Kalibrační značka střediska kalibrační služby

zrušena
——————————————————————

Příloha č. 6
Grafická podoba symbolu „e“ pro značení hotově baleného zboží, které splňuje požadavky zvláštního právního předpisu

Obrázek – Symbol
——————————————————————

Příloha č. 7
1. Vzor osvědčení o metrologické kontrole hotově baleného zboží
Obrázek – Vzor osvědčení
2. Vzor osvědčení o metrologické kontrole lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
Obrázek – Vzor osvědčení
——————————————————————

Příloha č. 8
Grafická podoba otisku razítka autorizovaného metrologického střediska
Obrázek – Otisk razítka
——————————————————————

Příloha č. 9

Náležitosti dokladu o úředním měření a grafická podoba otisku razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření
Doklad o úředním měření je veřejnou listinou a obsahuje tyto náležitosti:

1. Záhlaví obsahující název a sídlo autorizovaného subjektu s textem:
Subjekt autorizovaný k výkonu úředního měření rozhodnutím ÚNMZ č. j. ….,
ze dne….

2. Nadpis Doklad o úředním měření č. …/..(letopočet).

3. Objednavatel úředního měření a č. j. (značka) žádosti nebo smlouvy.

4. Předmět měření.

5. Popis a identifikační údaje předmětu měření.

6. Datum měření.

7. Ovlivňující okolnosti nebo podmínky měření.

8. Měřidlo nebo měřidla použitá pro úřední měření (druh, typ, rozsah,
metrologická návaznost).

9. Použitá měřicí metoda.

10. Výsledky měření.

11. Ostatní potřebné údaje o měření (např. o odběru vzorků).

12. Místo a datum vydání dokladu o úředním měření.

13. Jméno a podpis úředního měřiče.

14. Otisk razítka subjektu autorizovaného k úřednímu měření.

Pro úřední měření v oboru hmotnosti (úřední vážení) se doklad přiměřeně upraví.
Úřad rovněž může ve zvláštních případech schválit doplnění osvědčení o potřebné body.
Obrázek – Náležitosti dokladu
——————————————————————

Čl. II
vyhlášky č. 125/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
Přechodné ustanovení

Úřední značky Českého metrologického institutu umístěné na měřidle v provedení samolepicí štítek vzor 5.2 podle vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají nadále v platnosti až do zániku platnosti ověření měřidla podle § 7 vyhlášky č. 262/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

 

O ATZ