SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY

 

SYSTÉM ŘÍZENÍ VÝROBY A KVALIFIKACE PRO ZVLÁŠTNÍ I SPECIÁLNÍ TECHNOLOGICKÉ PROCESY A JEJICH KVALITU PRO VÝROBKY

autoři: TESYDO, s.r.o.

Zvláštní a speciální technologické procesy jsou dokumentované výrobní činnosti, u kterých nelze následnými zkouškami (NDT, bez porušení výrobku) 100%-ně zjistit a zajistit, že v nich nejsou vady, které by časem při provozu mohly ovlivnit jejich spolehlivost a bezpečnost. Jsou to hlavně vady strukturní nehomogenity, nestejnorodosti chemického složení a různé skryté vady celistvosti uvnitř výrobku. Tyto vady nelze vždy spolehlivě odhalit a nedestruktivně odzkoušet. Většina výrobků se nezkouší na 100%-ní NDT kontrolu dle požadavků ČSN EN ISO 17635 (UT, RT, ET, AT, TOFD, Phased Array, EMAT aj.). Navíc skryté vady ve struktuře (nehomogenita chemického složení, strukturální nehomogenita mikrostruktury aj.) lze odhalit a odzkoušet jen na základě dílčích kontrol a zkoušek mikrostruktury, tj. destruktivními zkouškami, ev. jiné DT (zkouškou tahem, ohybem, vrubové houževnatosti, rázem v ohybu, tvrdosti, rozlomením aj.) dle požadavků technických norem pro DT kontrolu a zkoušení výrobku. Tzn. např. vždy kontrolovat a zkoušet pravidelně číselně určený nebo náhodný výrobek evidovaný ve výrobní řadě.

Zvláštní a speciální technologické procesy jsou ty, které nutně potřebují k jejich provádění kvalifikaci personálu i kvalifikaci prováděcích postupů a jsou kontrolovány a zkoušeny podle plánu kontrol a zkoušek vždy pro daný výrobek, např. dle ČSN EN ISO 17635 metodami VT, PT, MT, RT, UT, AT, ET, LT, také rozměrově dle ČSN EN ISO 2768-1 a 2 i výrobkových norem a technické výrobní dokumentace aj. Tzn. že jsou plně dokumentovány ve výrobním procesu.

Mezi tyto zvláštní a speciální procesy patří: svařování, pájení, tepelné dělení, rovnání materiálu, povrchové úpravy, tváření, slévání, tepelné zpracování a také obrábění.

Výše uvedené procesy jsou zaváděny a udržovány na požadované kvalitě přes systém řízení výroby.

Systém řízení výroby je vždy vybudován a udržován na požadavcích systému řízení kvality výroby.

Ve výrobních firmách je vždy řídícím dokumentem příručka kvality a dílčí směrnice i výrobní postupy. Tyto dokumenty jsou udržovány v aktuálním stavu pro zajištění požadované a opakované úrovně kvality výrobků. Ve firmě je divize – obor řízení kvality, kde je tým – manažer kvality, auditoři, kontroloři, inspektoři pro NDT a DT kontrolu a zkoušení i pro zhotovování a udržování těchto dokumentů. Pokud je ve firmě výrobce laboratoř – zkušebna NDT a DT, pak i tato patří do tohoto oboru (divize). Řízení kvality tvoří předpisy pro kontrolu a zkoušení (plány kontrol a zkoušek) ve spolupráci s konstruktéry nebo projektanty, ev. oborovými specialisty. Rovněž jejich úkolem je tvorba příruček a směrnic i postupů pro provádění výrobků požadované kvality.

 

SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen příručkou (směrnicí) pro svařování (pájení), zpracovanou pracovníky řízení kvality.

Tyto procesy vyžadují jak kvalifikaci personálu, tak i kvalifikované postupy provádění. Proces je řízen systémem kvality ve svařování a pájení i řízení výroby dle požadavků ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Jednotlivé zásady i požadavky pro provádění jsou uvedeny v technických normách např. ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN ISO 15607, ČSN EN ISO 15609-1 až 6 (postupy WPS), ČSN EN ISO 15614-1 až 14 (kvalifikace WPQR), ČSN EN 13134 (kvalifikace BPAR) aj.

Kvalifikovaný personál pro provádění je dán požadavky v technických normách a v procesních normách ČSN EN ISO 14731 (svářečský dozor I/EWE, I/EWT, I/EWS), ČSN EN ISO 9712 (NDT svářečský kontrolor – pracovník level I až III), ČSN EN 287-1 (svářeči pro tlaková zařízení), ČSN EN ISO 9606-1 až 5 (svářeči pro kovové konstrukce výrobků), ČSN EN ISI 13585 (páječi), ČSN EN ISO 17660-1 a 2 (svářeči betonářských ocelí), ČSN EN 12732 (svářeči plynových potrubí), ČSN EN ISO 14732 svářečští operátoři a seřizovači svařovacích zařízení), ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

 

TEPELNÉ A NETEPELNÉ DĚLENÍ MATERIÁLU, PROVÁDĚNÍ SVAROVÝCH PLOCH

Proces je řízen na základě směrnice i postupů pro dělení materiálů pro dílce a výrobky, tj. jsou zpracovávány plány a programy pro dělení materiálu, kontrolu řezaných hran (dle požadavku kvality v ČSN EN 1090-2 a 2, ČSN EN ISO 9013). Plány a programy zpracovává výrobní technolog, svářečský dozor, technolog konstrukční kanceláře, technik přípravy výroby, specialista pro dělení materiálu aj. Zpracovávají se kvalifikované postupy dělení materiálu dle požadavku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj.

Dělení materiálu se kategorizuje na: mechanické řezání, rozbrušování, stříhání, řezání vodním paprskem, kyslíko-acetylénové řezání, řezání laserem, řezání plazmou, řezání elektronovým paprskem aj. Tepelné a netepelné dělení se provádí v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj.

Kvalifikace pracovníků je dána požadavkem technické normy ČSN 50 0705, ČSN EN ISO 14732, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. na operátory a seřizovače zařízení pro tepelné i netepelné dělení. Postupy pro tepelné dělení musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality řezných ploch a tolerancí dílce pro výrobek. Systém je stanoven dle požadavku např. ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 17658, ČSN EN ISO 9692-1 až 4, ČSN EN 1708-1 a 2, ČSN EN ISO 2553 aj.

 

ROVNÁNÍ MATERIÁLU DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se rovnací plány pro mechanické nebo tepelné rovnání dle požadavku např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Plány zpracovává technik přípravy výroby, svářečský dozor, výrobní technolog, specialista pro rovnání aj. Rovnání materiálu a vyrobených dílců i konstrukcí výrobků se provádí v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace pracovníků je dána zaškolením na základě požadavku ČSN 05 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Postupy pro rovnání musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality, tj. přípustných rozměrových tolerancí dílce nebo výrobku.

 

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvalifikované postupy tepelného zpracování dle požadavku např. ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 12952-2 a 4, ČSN EN 12953-2 a 4, ČSN EN 13445-2 a 4, ČSN EN 13480-2 a 4 aj.. Tyto zpracovává technik přípravy výroby, výrobní technolog, specialista pro tepelné zpracování, svářečský dozor aj. Kvalifikace pracovníků je dána požadavky výrobkových norem a procesních norem ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tepelné zpracování se provádí podle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 17663, ČSN 05 0211, ČSN EN ISO 13916, ISO/TR 17745, ČSN EN 1011-1 až 8 aj. Kvalifikace pracovníků je dána zaškolením na základě požadavku ČSN 05 0705, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 17663 a ČSN 05 0211 aj. Postupy pro tepelné zpracování musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality, tj. přípustných a vhodných vlastností (hodnot tvrdosti, úroveň mikrostruktury aj.) dílců a výrobků po tepelném zpracování.

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro přípravu výroby a speciálními postupy. Zpracovávají se kvalifikované postupy povrchových úprav dle požadavku např. dle ČSN EN 15648, ČSN EN 1090-2 a 3 aj. Tyto zpracovává technik přípravy výroby, výrobní technolog, specialista pro povrchové úpravy, svářečský dozor. Kvalifikace k provádění povrchových úprav je dána požadavky např. ČSN EN 1090-2, ČSN P ENV 12837, ČSN EN ISO 12690, ČSN EN ISO 14918 aj. Povrchové úpravy se provádí podle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN ISO 3834-1 až 6, ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN ISO 14713-1 až 3, ČSN EN ISO 14922-1 až 4, ČSN EN ISO 12944-1 až 8, ČSN EN ISO 8501-1 až 4, ČSN EN ISO 8502.1 až 12, ČSN EN ISO 8503-1 až 5, ČSN EN ISO 8504-1 až 3, ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 11124-1 až 4 aj. Postupy pro povrchové úpravy musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované jejich kvality, tj. přípustných a vhodných vlastností (hodnot celistvosti, požadované tloušťky provedení, úrovně povrchu aj.) dílců a výrobků po povrchové úpravě.

 

SLÉVÁNÍ – ODLITKY PRO VÝROBKY A ZAŘÍZENÍ

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování polotovarů – odlitků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování odlitků podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. dle ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro slévárenství aj. Kvalifikace k provádění slévání materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro slévárenství ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 710, ČSN EN 14681, ČSN EN 1247, ČSN EN 1248, ČSN EN 869 aj. Slévání se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 710, ČSN EN 14681, ČSN EN 1247, ČSN EN 1248, ČSN 04 0060, ČSN 04 6505, ČSN 04 6506, ČSN EN 869, ČSN 04 6515 aj. Postupy pro slévání musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech odlitků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených odlitků.

 

TVÁŘENÍ – TVÁŘENÉ DÍLCE A VÝROBKY

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování tvářených polotovarů výrobků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování tvářených výrobků (výkovků, výlisků, ohýbaných dílců, prostřihovaných dílců, válcovaných i protlačovaných výrobků) podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. dle ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro tváření aj. Kvalifikace k provádění tváření materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro tváření ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, aj.   aj. Tváření se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN 42 9001, ČSN 42 9002, ČSN EN 10243-1 a 2, ČSN EN 10031, ČSN EN 10222-2 a 5, ČSN EN 10250-1 až 3, ČSN EN 586-3, ČSN EN 10254, ČSN 42 0276, ČSN 21 1413, ČSN 22 8306      aj. Postupy pro tváření musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech tvářených dílců a výrobků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených tvářených výrobků.

 

OBRÁBĚNÍ DÍLCŮ A VÝROBKŮ

Proces je řízen na základě směrnice pro zhotovování obrobků. Zpracovávají se kvalifikované postupy pro zhotovování obrobků podle požadavků výrobkových norem a procesních norem např. ČSN EN 1090-2 a 3 aj.. Tyto zpracovává výrobní technolog, specialista pro obrábění aj. Kvalifikace k provádění obrábění materiálu je dána požadavky např. technických norem a procesních norem pro obrábění ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 1011-1 až 8, ČSN EN 1090-2 a 3, ČSN EN 12415, ČSN EN ISO 23125, ČSN EN 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN 12717, ČSN EN 13128, ČSN EN 12417 aj.   aj. Slévání se provádí dle požadavku výrobkových norem a v systému řízení kvality výroby dle požadavku ČSN EN 12415, ČSN EN ISO 23125, ČSN EN 12478, ČSN EN 12480, ČSN EN 12717, ČSN EN 13128, ČSN EN 12417, ČSN 20 0700, ČSN 20 0701, ČSN 20 0032 aj. Postupy pro obrábění musí být parametricky, kvalitativně i kvalifikačně odzkoušeny pro dosažení opakované a požadované kvality všech obrobků, tj. přípustných a vhodných vlastností (rozměrových hodnot, požadované celistvosti, úrovně povrchu aj.) jednotlivých zhotovených obrobků.

Dle požadavků Evropských směrnic (ES, EHS), zák. č. 90/2016 Sb., zák. č. 91/2016 Sb., zák. č. 64/2014 Sb., zák. č. 100/2013 Sb., zák. č. 34/2011 Sb., zák. č. 155/2010 Sb., zák. č. 490/2009 Sb. a č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR (NV), harmonizovaných a technických výrobkových norem, ev. jiných technických norem, rovněž též kontraktu (obchodní smlouvy), je nutné provozovat výrobky a technická zařízení jako bezpečné i spolehlivé, ev. projektantem nebo konstruktérem výrobce předepsanou mírou bezpečnosti, trvanlivosti, životnosti, spolehlivosti a kvality.

 

Strojní, stavební, tlaková, energetická, plynárenská, elektrická, dopravní, transportní, chemická, těžební zařízení, stavby a jednotlivé výrobky (konstrukce, dílce) aj., mohou být vystaveny různým druhům provozního zatížení a různým provozním podmínkám. To má značný vliv na trvanlivost jejích dílů (exponovaných částí), tj. na změnu charakteristik materiálů výrobků, což je výsledkem řady provozních cyklů nebo vystavení určitým druhům zatížení v čase (během doby provozu, provozní životnosti). Toto značně ovlivňuje bezpečnost a kvalitu výrobků (zařízení).

 

 

 

 

 

 

 

O ATZ